top of page
  • maavakbadictatura

אפשרות לעלות באופן דיגיטלי להפגנות בקפלן

כחלק מהניסיון להנגיש את המחאה, ישנה אפשרות לעלות לזום במהלך ההפגנה המרכזית בקפלן ולהשתתף מהבית.

3 views0 comments
bottom of page